Zorgvisie

Visie op begeleiding en ontwikkeling

Samenvatting van de zorgvisie (versie mei 2013)

Goede begeleiding is een basisvoorwaarde voor zelfstandig wonen en ontwikkeling.
Ouders vertrouwen dat begeleiders capabel zijn.
Deelname aan het woonproject geldt voor onbepaalde tijd.
Bewoner accepteert de door het ouderinitiatief geselecteerde zorgleverancier.

Voor de specialistische zorg, die geleverd wordt aan de bewoners met autisme, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Het bieden van structuur, voorspelbaarheid en veiligheid
 • Ondersteuning beschikbaar (als de situatie daarom vraagt, is tijdelijke overname mogelijk)
 • Stimuleren en ontwikkelen van een zo optimaal mogelijke maatschappelijke participatie
 • Eigen verantwoordelijkheid gecombineerd met goede afstemming met de ouders

Stewovon is van mening dat jongeren met autisme al veel kunnen, maar ondersteuning nodig hebben om individuele aandachtsgebieden verder te kunnen ontwikkelen.
In de visie op begeleiding & ontwikkeling van Stewovon zijn de volgende thema’s van belang:

 • Begeleiding op maat wordt vastgelegd in een individueel begeleidingsplan
 • Begeleiding is in handen van de zorgleverancier en uit handen van de ouders
 • Begeleiding met aandacht voor vijf leefgebieden: wonen, tijdsbesteding, financiën, sociaal netwerk en gezondheid
 • Begeleiding door een professionele zorgleverancier die kennis van en ervaring met autisme heeft

1. Begeleiding op maat

Goede begeleiding met aandacht voor groei en ontwikkeling is voor elke bewoner een basisvoorwaarde om zelfstandig te kunnen wonen. Het bieden van groepsbegeleiding en individuele begeleiding op maat voor iedere bewoner, kenmerkt Stewovon.
De begeleiding die elke bewoner nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen, wordt vastgelegd in een individueel begeleidingsplan.

Stewovon gaat ervan uit dat, gezien de specifieke kenmerken van de bewoners, ondersteuning noodzakelijk is en blijft. Daarom heeft elke bewoner wekelijks minimaal één begeleidingsgesprek met zijn/haar persoonlijk begeleider.

Om dit te verwezenlijken is een organisatie nodig die:

 • Een bestuurlijke structuur heeft die continuïteit en kwaliteit waarborgt
 • Staat voor onderlinge overeenstemming en eensgezindheid in besluitvorming
 • Zich kenmerkt door solidariteit van ouders/begeleiders van deelnemende bewoners
 • Zorgt voor de benodigde middelen voor realisatie
 • Een sociaal netwerk heeft dat zich verbonden voelt met de bewoners

Het individuele begeleidingsplan

Bij het opstellen ervan wordt uitgegaan van de kennis, kunde en mogelijkheden van de bewoner. In het individuele begeleidingsplan staan de wensen voor individuele ondersteuning, begeleiding & ontwikkeling beschreven

Op basis van de gemaakte afspraken wordt een stappenplan opgesteld dat regelmatig wordt geëvalueerd.

2. Begeleiding uit handen van de ouders

Ouders mogen loslaten en leren hun kind op een andere manier vast te houden.

3. Begeleiding met aandacht voor vijf leefgebieden

Stewovon onderscheidt vijf leefgebieden: wonen, tijdsbesteding, gezondheid, financiën en sociaal netwerk. De invulling van deze leefgebieden is voor elke bewoner anders en uniek en wordt in het individuele begeleidingsplan vastgelegd.

4. Begeleiding door een professionele zorgleverancier

Onder dit artikel staat o.a. beschreven:

 • Eisen aan de zorgleverancier
 • Eisen aan de begeleider
 • Financiering van de begeleiding & urenregistratie

5. De Begeleidingsbeheercommissie*

Een speciaal door Stewovon ingestelde begeleidings-beheercommissie*, bestaande uit één lid van het bestuur, één lid van de commissie zorg, één lid van de commissie financiën en twee ouders, heeft tot taak tekortkomingen te bespreken en met voorstellen te komen om de begeleiding te verbeteren.
Deze commissie heeft ook als taak de verantwoording van de gedeclareerde uren te controleren.

Het document ‘Visie op begeleiding & ontwikkeling’ (mei 2013) is beschikbaar voor ouders, bewoners en begeleiders en opvraagbaar bij het secretariaat van Stewovon.

*) De taken voor deze commissie zijn per september 2016 overgegaan naar de commissie Zorg.