Invoering woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Wmo)

Belangrijke wijziging bij (Wmo) beschikking Beschermd Wonen met Pgb

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo-2015) is landelijke toegang voor zorgvragers expliciet vastgelegd. Dit houdt in dat ingezetenen van Nederland zich tot elke gemeente kunnen wenden voor een BW-voorziening. De gemeente, waar je je aanmeldt, verstrekt het Pgb.

Het Rijk verstrekt aan alle centrumgemeenten (samenwerkingsverband van regio gemeenten) gelden om Beschermd Wonen te bekostigen. In de loop van 2024 zal bekend worden wanneer beschermd wonen een taak van elke gemeente zal gaan worden en gaat het ‘woonplaatsbeginsel’ spelen. De verwachting is dat in 2026 het woonplaatsbeginsel zal worden ingevoerd.

Hoewel de ‘landelijk toegang’ nog steeds geldt, sorteren gemeenten al voor op de nieuwe situatie door ‘sociale binding’ als voorwaarde te stellen bij de verstrekking van het Pgb.

In die situaties maken gemeenten onderling afspraken over de financiële afwikkeling. De herkomst-gemeente (dus de gemeente, waar je nu woont) is financieel verantwoordelijk voor de uitbetaling van het Pgb en niet langer de aanmeld-gemeente (dus de gemeente, waar je wilt gaan wonen).

Achterliggende gedachte van de overheid is, dat het op deze wijze mogelijk wordt om in elke regio een gelijkwaardig aanbod te realiseren en dat de zorg zoveel mogelijk in de buurt wordt geleverd.

Gegronde redenen

Wat zijn gegronde redenen om te verhuizen naar een andere centrumgemeente-regio dan die, waarin je woonachtig bent?

Een goede reden om te verhuizen naar een andere centrumgemeente-regio kan bijvoorbeeld bestaan uit een beter sociaal vangnet, bijvoorbeeld wanneer je familie hebt wonen in de centrumgemeente-regio waar je naartoe wilt verhuizen. Het hebben van zo`n sociaal netwerk heeft (of kan dat gaan hebben) een positieve invloed op de zelfredzaamheid en participatie van de bewoner. Hetzelfde geldt voor het hebben van werk of van een dagbesteding of onderwijs. Ook lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten gelden als zodanig. Een andere reden kan zijn dat er in je eigen gemeente geen geschikt aanbod is voor een vergelijkbare voorziening (passend hulpaanbod).

Voorwaarde sociale binding

Tot nog toe stond het je vrij om te reageren op iedere bij de Grasboom vrijkomende woning. In principe is dat nog zo, maar hou daarbij rekening met de volgende voorwaarden:

  • Als je bent geïndiceerd voor de Wlz, verandert er niets; je kunt gaan wonen waar je wilt.
  • Als je aangewezen bent op de Wmo, stelt de gemeente als voorwaarde, dat je ‘sociale binding’ moet hebben met de regio. Dat betekent dus, dat jijzelf in die regio woonachtig bent; of dat je daar je familie hebt wonen; of werk hebt; dagbesteding of studie. In dat geval verstrekt de gemeente het Pgb dat je nodig hebt voor je zorg en kun je er dus komen wonen.
  • Als je buiten de centrumgemeente-regio woont neemt jouw herkomst-gemeente contact op met de aanmeld-gemeente. In overleg wordt gekeken of er inderdaad geen passend alternatief is binnen jouw eigen regio. Is dat niet het geval, dan maken betrokken gemeenten onderling afspraken over de financiering van het Pgb. Je eigen gemeente kan bijvoorbeeld beschikken om het Pgb gedurende één (of twee) jaar voor jou te betalen, terwijl je in een andere gemeente woont. De nieuwe gemeente, waar je gaat wonen, kan het Pgb vervolgens na die periode voortzetten. (je bent dan immers formeel inwoner van die gemeente)

Toekomst

Aansluitend op de nieuwe regeling komt er een nieuwe financiële verdeelsleutel waarbij gemeenten, die meer inwoners hebben die op zorg zijn aangewezen, ook meer financiering krijgen. Daarmee wordt het verhuizen naar een andere centrumgemeente-regio waarschijnlijk een stuk eenvoudiger. De afdeling ‘toegang’ die nu bij elke centrumgemeente-regio bepaalt welke zorg nodig is om een zorgvrager te ondersteunen wordt hierbij (deels) vervangen door een landelijke toegang. Dit zal ook resulteren in een meer algemene procedure: waar elke gemeente momenteel haar eigen beleid vormt, zal een centrale toegang de verschillen tussen de regio’s verkleinen.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? stuur een e-mail naar secretaris@degrasboom.nl en leg je vraag voor of vraag om teruggebeld te worden.

Thérèse Lohman

secretaris en wachtlijstcommissie stichting de Grasboom

red. In het woonplaatsbeginsel wordt geregeld dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor Beschermd Wonen voor hun eigen inwoners in verband met maatwerk voorzieningen die vanuit de Wmo-2015 worden verstrekt. Binnen de Wlz geldt echter nog steeds de landelijke toegang en is het woonplaatsbeginsel niet van toepassing. Naar verwachting zal het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2026 in gaan.

Zie ook op De Grasboom: Invoering woonplaatsbeginsel BW opnieuw uitgesteld